آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 7 5,081,520 Rls. 142 $
202 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3 4,886,244 Rls. 133 $
203 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 38 4,386,480 Rls. 120 $
204 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 26 3,898,800 Rls. 120 $
205 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 7 3,261,520 Rls. 93 $
206 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61169900 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي 12 2,983,890 Rls. 81 $
207 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18 2,540,760 Rls. 71 $
208 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 4 2,262,150 Rls. 62 $
209 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 3 1,523,840 Rls. 47 $
210 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2 1,377,180 Rls. 37 $
211 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 11 1,299,600 Rls. 40 $
212 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 2 1,219,890 Rls. 35 $
213 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 66019900 چترباراني وچترآفتابي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 7 1,027,080 Rls. 32 $
214 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 2 739,500 Rls. 23 $
مجموع کل
36,488,454 ريال
مجموع کل
1,036 دلار