آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,839 469,328,500 Rls. 12,700 $
202 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,467 466,360,375 Rls. 12,545 $
203 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 1,410 460,088,880 Rls. 12,206 $
204 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 4,086 456,467,899 Rls. 12,238 $
205 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 5,363 455,934,603 Rls. 14,050 $
206 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 922 454,900,348 Rls. 14,005 $
207 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,992 454,070,650 Rls. 13,310 $
208 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 4,190 443,216,592 Rls. 12,394 $
209 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,168 439,005,600 Rls. 12,176 $
210 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 1,450 434,931,034 Rls. 13,164 $
211 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 3,738 428,381,318 Rls. 12,157 $
212 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 3,151 419,903,424 Rls. 12,943 $
213 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,131 413,528,850 Rls. 11,190 $
214 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 4,756 412,936,650 Rls. 11,810 $
215 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,149 411,962,129 Rls. 12,692 $
216 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 590 410,488,320 Rls. 12,424 $
217 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,101 409,005,350 Rls. 12,610 $
218 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 2,000 408,970,800 Rls. 12,600 $
219 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 1,553 407,780,528 Rls. 12,424 $
220 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3,330 406,290,412 Rls. 12,529 $
221 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 6,290 399,086,441 Rls. 11,321 $
222 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 865 394,506,259 Rls. 12,080 $
223 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 4,223 394,432,800 Rls. 11,030 $
224 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 5,750 393,668,800 Rls. 11,200 $
225 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 4,766 376,445,790 Rls. 10,710 $
226 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 2,485 359,597,275 Rls. 9,677 $
227 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 5,324 359,444,536 Rls. 10,648 $
228 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 5,929 355,330,080 Rls. 10,080 $
229 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 1,484 352,234,216 Rls. 10,852 $
230 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 1,571 345,881,446 Rls. 10,510 $
231 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85322300 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي,يک لايه 1,403 345,633,051 Rls. 10,648 $
232 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 3,411 340,725,000 Rls. 10,500 $
233 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 4,712 338,652,720 Rls. 10,440 $
234 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 3,065 336,589,066 Rls. 10,369 $
235 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 4,455 335,997,150 Rls. 9,150 $
236 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87141025 ک ک ک كمك فنر 3,422 333,893,400 Rls. 9,700 $
237 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 2,900 332,317,205 Rls. 10,241 $
238 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 3,134 331,753,653 Rls. 10,227 $
239 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 2,734 329,468,538 Rls. 9,142 $
240 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 2,652 327,171,845 Rls. 10,087 $
241 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 1,420 326,125,548 Rls. 9,327 $
242 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 2,912 325,843,764 Rls. 8,736 $
243 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 7,500 323,296,700 Rls. 9,850 $
244 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 825 318,370,927 Rls. 8,830 $
245 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 737 318,171,710 Rls. 9,100 $
246 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 7,587 316,854,050 Rls. 8,550 $
247 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 2,390 311,267,386 Rls. 9,082 $
248 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,130 307,417,440 Rls. 9,480 $
249 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 62129000 بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند حتي كشباف وقلاب باف 2,895 304,214,388 Rls. 9,348 $
250 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 910 302,035,440 Rls. 9,142 $
251 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 1,548 294,286,945 Rls. 8,458 $
252 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 1,081 287,654,768 Rls. 7,978 $
253 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 2,504 284,400,564 Rls. 8,764 $
254 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 5,576 281,841,820 Rls. 8,603 $
255 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149120 ک ک ک قطعات سه پارچه و هفت پارچه 1,269 281,192,000 Rls. 8,000 $
256 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 2,272 279,360,552 Rls. 7,913 $
257 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,085 279,239,519 Rls. 7,944 $
258 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149120 ک ک ک قطعات سه پارچه و هفت پارچه 2,305 273,431,700 Rls. 8,100 $
259 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 8,567 270,751,254 Rls. 8,195 $
260 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 2,845 268,456,888 Rls. 8,276 $
261 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85322300 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي,يک لايه 895 263,858,091 Rls. 7,487 $
262 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 1,797 263,331,750 Rls. 8,115 $
263 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 2,301 257,924,229 Rls. 7,906 $
264 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,415 253,002,000 Rls. 7,075 $
265 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,555 252,783,778 Rls. 7,794 $
266 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 3,600 250,757,640 Rls. 7,560 $
267 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 3,600 246,040,200 Rls. 7,560 $
268 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,180 245,808,750 Rls. 7,575 $
269 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 2,517 244,454,760 Rls. 7,524 $
270 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 1,357 242,261,250 Rls. 6,875 $
271 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 6,525 241,046,130 Rls. 7,430 $
272 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 1,700 239,298,960 Rls. 6,640 $
273 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,495 239,019,840 Rls. 6,684 $
274 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 3,954 238,898,400 Rls. 7,363 $
275 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 2,189 238,189,254 Rls. 7,257 $
276 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,930 230,746,944 Rls. 6,536 $
277 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 1,488 230,489,712 Rls. 6,696 $
278 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 980 225,862,300 Rls. 6,940 $
279 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,400 225,011,406 Rls. 6,939 $
280 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 9,664 223,152,547 Rls. 6,877 $
281 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 5,297 222,317,425 Rls. 6,325 $
282 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 4,672 221,941,720 Rls. 6,155 $
283 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 2,328 221,525,997 Rls. 6,783 $
284 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 1,182 220,977,028 Rls. 5,924 $
285 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 3,344 217,032,288 Rls. 6,688 $
286 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 212 208,774,800 Rls. 5,616 $
287 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 881 207,731,200 Rls. 6,400 $
288 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 2,121 206,485,713 Rls. 6,363 $
289 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 3,175 206,063,850 Rls. 6,350 $
290 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 1,486 205,912,184 Rls. 6,008 $
291 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 655 204,331,575 Rls. 5,844 $
292 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 2,028 203,449,241 Rls. 6,229 $
293 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 3,823 201,108,150 Rls. 6,139 $
294 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149120 ک ک ک قطعات سه پارچه و هفت پارچه 1,269 200,190,800 Rls. 6,059 $
295 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149300 توپيها,غيرا زتوپي ترمز پدال معکوس وترمزهاي توپي وچرخ زنجيرخورهرزگرد,برا ي چرخهاي پائي 4,001 200,005,056 Rls. 5,413 $
296 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 1,995 198,579,120 Rls. 5,374 $
297 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82011000 بيل, بيلچه. 402 196,737,131 Rls. 5,275 $
298 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 464 194,170,800 Rls. 5,254 $
299 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87032190 --- ساير 1,118 192,717,360 Rls. 5,940 $
300 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 2,208 192,694,356 Rls. 5,598 $
مجموع کل
30,675,278,631 ريال
مجموع کل
899,025 دلار