آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 315,068 23,412,495,935 Rls. 721,687 $
2 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 159,422 14,395,364,764 Rls. 443,917 $
3 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 119,410 12,791,958,858 Rls. 354,780 $
4 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 118,075 12,749,953,350 Rls. 385,399 $
5 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 97,578 12,425,899,148 Rls. 379,156 $
6 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 98,336 11,296,208,878 Rls. 328,169 $
7 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 108,512 9,839,489,755 Rls. 303,622 $
8 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 112,000 9,261,156,820 Rls. 285,530 $
9 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 111,314 8,919,588,000 Rls. 259,125 $
10 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 111,121 8,485,620,400 Rls. 258,535 $
11 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 111,781 8,423,607,006 Rls. 259,049 $
12 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 75,230 8,321,053,306 Rls. 223,090 $
13 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 111,595 8,223,744,218 Rls. 221,939 $
14 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 80,619 8,173,117,627 Rls. 251,133 $
15 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 106,306 8,148,593,184 Rls. 222,919 $
16 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 74,595 8,140,732,275 Rls. 222,003 $
17 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 81,307 7,975,808,990 Rls. 245,901 $
18 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 78,870 7,783,112,088 Rls. 239,938 $
19 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 33,584 7,027,531,714 Rls. 204,158 $
20 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 115,158 7,007,642,476 Rls. 195,963 $
21 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 48,000 6,779,375,988 Rls. 183,449 $
22 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 59,078 6,495,166,234 Rls. 192,955 $
23 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 77,565 6,145,060,100 Rls. 189,455 $
24 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 67,493 6,097,575,000 Rls. 165,000 $
25 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 94,770 5,790,167,863 Rls. 168,943 $
26 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 54,000 5,685,522,960 Rls. 162,606 $
27 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 78,690 5,504,746,903 Rls. 168,562 $
28 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 26,630 5,352,581,945 Rls. 150,400 $
29 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 57,741 5,056,033,277 Rls. 140,227 $
30 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 40103400 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 59,662 4,854,248,270 Rls. 149,155 $
31 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 4,731,037,080 Rls. 130,371 $
32 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84335190 سايرکمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 12,192 4,721,388,480 Rls. 132,480 $
33 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 77,764 4,615,128,086 Rls. 140,881 $
34 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 60,517 4,444,869,126 Rls. 124,674 $
35 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 62,380 4,438,779,891 Rls. 121,431 $
36 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 38249990 ک ک ک ساير 13,875 4,131,846,920 Rls. 112,520 $
37 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 39,663 4,083,553,038 Rls. 114,742 $
38 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 4,049,985,216 Rls. 114,717 $
39 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 48,690 4,017,083,000 Rls. 119,000 $
40 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 45,493 4,002,216,000 Rls. 111,000 $
41 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 44,906 3,932,584,500 Rls. 110,500 $
42 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 44,906 3,866,390,000 Rls. 110,000 $
43 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 70,000 3,859,671,164 Rls. 105,404 $
44 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 46,880 3,790,941,000 Rls. 115,500 $
45 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 39,990 3,779,282,436 Rls. 116,465 $
46 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 46,880 3,732,670,000 Rls. 115,000 $
47 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 60,613 3,532,426,302 Rls. 108,908 $
48 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 38,840 3,273,218,597 Rls. 90,199 $
49 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 41,476 3,258,533,144 Rls. 99,717 $
50 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 43,111 3,214,325,680 Rls. 97,286 $
51 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 39,406 3,128,562,395 Rls. 96,055 $
52 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 33,344 2,869,425,200 Rls. 77,450 $
53 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 23,384 2,723,026,977 Rls. 83,943 $
54 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 36,359 2,636,463,600 Rls. 80,727 $
55 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 30,973 2,600,709,707 Rls. 71,147 $
56 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 31,534 2,560,763,996 Rls. 78,925 $
57 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 39,435 2,559,410,370 Rls. 78,870 $
58 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 15,240 2,493,869,990 Rls. 76,628 $
59 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 48,000 2,422,963,200 Rls. 67,200 $
60 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 27,696 2,410,619,436 Rls. 70,838 $
61 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 34,777 2,368,783,190 Rls. 73,032 $
62 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 39,360 2,305,550,000 Rls. 71,073 $
63 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 25,000 2,171,404,200 Rls. 62,102 $
64 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 14,615 2,154,509,721 Rls. 66,419 $
65 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 13,011 2,135,217,546 Rls. 57,246 $
66 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 31,259 2,132,801,570 Rls. 62,518 $
67 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 31,349 2,033,609,630 Rls. 62,698 $
68 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 5,075 1,949,233,950 Rls. 52,434 $
69 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 13,027 1,935,899,244 Rls. 54,396 $
70 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 7,268 1,933,227,648 Rls. 59,616 $
71 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 9,842 1,926,029,866 Rls. 51,979 $
72 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 21,458 1,820,900,112 Rls. 51,594 $
73 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 10,510 1,816,265,360 Rls. 49,687 $
74 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 21,063 1,814,585,100 Rls. 55,756 $
75 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 9,375 1,773,304,473 Rls. 51,517 $
76 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 16,831 1,738,070,046 Rls. 50,493 $
77 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 15,925 1,700,300,064 Rls. 47,776 $
78 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18,223 1,634,724,459 Rls. 45,039 $
79 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 24,150 1,630,463,100 Rls. 48,300 $
80 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 66020000 عصا، عصاي صندليکشو، شلاق و تازيانه، تعليمي و همانند. 10,711 1,598,038,356 Rls. 42,844 $
81 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 11,414 1,586,015,893 Rls. 48,495 $
82 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 12,719 1,573,225,241 Rls. 48,340 $
83 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,385 1,563,414,580 Rls. 42,770 $
84 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18,718 1,534,215,332 Rls. 46,896 $
85 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,504 1,515,601,920 Rls. 43,008 $
86 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 17,460 1,481,568,300 Rls. 43,650 $
87 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 96110000 مهرهاي تاريخکزني، لاك و مهر كردن يا شماره زني، و همانند (از جمله وسايل براي چاپ يا چاپ برجسته برچسب)، طراحي شده براي كاركردن در دست؛ ورساد(Stick) براي كاركردن با نيروي دست و مجموعهکهاي چاپ دستي توأم شده با اين ورسادها(Sticks). 18,038 1,465,920,780 Rls. 41,523 $
88 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 18,070 1,465,251,125 Rls. 45,175 $
89 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,005 1,442,240,000 Rls. 40,000 $
90 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 9,664 1,412,401,815 Rls. 42,582 $
91 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 19,035 1,406,762,640 Rls. 38,070 $
92 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 17,051 1,382,340,784 Rls. 42,628 $
93 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 12,754 1,352,227,203 Rls. 36,965 $
94 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 10,663 1,349,692,000 Rls. 38,300 $
95 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 18,880 1,349,504,640 Rls. 41,536 $
96 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 15,800 1,277,430,000 Rls. 34,142 $
97 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 28,801 1,261,682,272 Rls. 38,888 $
98 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,392 1,242,285,961 Rls. 35,529 $
99 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 22,036 1,219,312,767 Rls. 34,872 $
100 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,569 1,212,889,942 Rls. 37,138 $
مجموع کل
433,111,802,693 ريال
مجموع کل
12,686,369 دلار