آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 شهيدرجايي تايوان 25151110 ک کک ک مرمر 78,460 906,452,304 Rls. 26,448 $
102 5 1396 شهيدرجايي تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 27,000 883,035,000 Rls. 27,000 $
103 7 1396 شهيدرجايي تايوان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 256,904 876,414,350 Rls. 25,690 $
104 1 1396 شهيدرجايي تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 27,000 875,556,000 Rls. 27,000 $
105 5 1396 شهيدرجايي تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 19,000 807,813,500 Rls. 24,700 $
106 9 1396 شهيدرجايي تايوان 25151110 ک کک ک مرمر 72,220 731,634,505 Rls. 20,755 $
107 9 1396 شهيدرجايي تايوان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 67,270 727,333,008 Rls. 20,602 $
108 4 1396 شهيدرجايي تايوان 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 10,640 693,621,600 Rls. 21,280 $
109 4 1396 شهيدرجايي تايوان 25151110 ک کک ک مرمر 103,590 673,127,820 Rls. 20,718 $
110 8 1396 شهيدرجايي تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 479,976 665,365,035 Rls. 19,199 $
111 5 1396 شهيدرجايي تايوان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 198,330 650,958,726 Rls. 19,833 $
112 12 1396 شهيدرجايي تايوان 25151120 ک کک ک تراورتن 138,310 616,623,553 Rls. 16,597 $
113 9 1396 شهيدرجايي تايوان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,240 607,370,016 Rls. 17,204 $
114 4 1396 شهيدرجايي تايوان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 578,411,000 Rls. 17,800 $
115 12 1396 شهيدرجايي تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 574,404,600 Rls. 15,400 $
116 1 1396 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 49,870 565,856,190 Rls. 17,455 $
117 7 1396 شهيدرجايي تايوان 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 24,000 563,304,000 Rls. 16,800 $
118 11 1396 شهيدرجايي تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 562,931,600 Rls. 15,400 $
119 10 1396 شهيدرجايي تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 555,262,400 Rls. 15,400 $
120 9 1396 شهيدرجايي تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 543,681,600 Rls. 15,400 $
121 8 1396 شهيدرجايي تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 15,000 528,600,000 Rls. 15,000 $
122 11 1396 شهيدرجايي تايوان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 35,470 516,691,532 Rls. 14,188 $
123 7 1396 شهيدرجايي تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 516,362,000 Rls. 15,400 $
124 4 1396 شهيدرجايي تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 500,346,000 Rls. 15,400 $
125 11 1396 شهيدرجايي تايوان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,402 484,779,148 Rls. 13,262 $
126 6 1396 شهيدرجايي تايوان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 481,248,000 Rls. 14,400 $
127 9 1396 شهيدرجايي تايوان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 265,885 468,626,794 Rls. 13,294 $
128 7 1396 شهيدرجايي تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 341,775 461,864,513 Rls. 13,670 $
129 8 1396 شهيدرجايي تايوان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,230 450,689,950 Rls. 13,150 $
130 11 1396 شهيدرجايي تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 12,000 440,652,000 Rls. 12,000 $
131 7 1396 شهيدرجايي تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 12,000 407,304,000 Rls. 12,000 $
132 6 1396 شهيدرجايي تايوان 25151120 ک کک ک تراورتن 90,400 362,540,160 Rls. 10,848 $
133 10 1396 شهيدرجايي تايوان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 4,000 337,574,400 Rls. 9,440 $
134 12 1396 شهيدرجايي تايوان 84594900 ک ک ساير 2,700 305,510,230 Rls. 8,245 $
135 5 1396 شهيدرجايي تايوان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 5,000 284,133,300 Rls. 8,700 $
136 9 1396 شهيدرجايي تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 194,020 273,653,760 Rls. 7,760 $
137 8 1396 شهيدرجايي تايوان 25151110 ک کک ک مرمر 36,760 251,666,840 Rls. 7,160 $
138 8 1396 شهيدرجايي تايوان 25151120 ک کک ک تراورتن 60,220 248,733,372 Rls. 7,226 $
139 12 1396 شهيدرجايي تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 150,000 223,298,000 Rls. 6,000 $
140 10 1396 شهيدرجايي تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 146,000 210,567,040 Rls. 5,840 $
141 8 1396 شهيدرجايي تايوان 25202000 ک گچ 351,984 207,726,522 Rls. 5,983 $
142 5 1396 شهيدرجايي تايوان 25151120 ک کک ک تراورتن 52,440 206,516,024 Rls. 6,292 $
143 6 1396 شهيدرجايي تايوان 39234000 قرقره , دوک , ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز موا د پلاستيکي 2,050 197,466,000 Rls. 6,000 $
144 11 1396 شهيدرجايي تايوان 25202000 ک گچ 299,968 188,418,248 Rls. 5,099 $
145 5 1396 شهيدرجايي تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 122,950 160,951,082 Rls. 4,918 $
146 4 1396 شهيدرجايي تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 122,160 158,746,140 Rls. 4,886 $
147 4 1396 شهيدرجايي تايوان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 95,961 124,907,710 Rls. 3,838 $
148 1 1396 شهيدرجايي تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 94,912 123,076,248 Rls. 3,796 $
149 12 1396 شهيدرجايي تايوان 25202000 ک گچ 181,927 115,687,180 Rls. 3,092 $
150 7 1396 شهيدرجايي تايوان 26100010 ک ک ک سنگ كروم 23,460 110,112,520 Rls. 3,284 $
151 7 1396 شهيدرجايي تايوان 25202000 ک گچ 181,927 105,483,580 Rls. 3,092 $
152 10 1396 شهيدرجايي تايوان 25151120 ک کک ک تراورتن 20,560 88,908,213 Rls. 2,467 $
153 12 1396 شهيدرجايي تايوان 25081000 بنتونيت 22,420 76,952,250 Rls. 2,070 $
154 6 1396 شهيدرجايي تايوان 25202000 ک گچ 129,947 73,569,727 Rls. 2,208 $
155 4 1396 شهيدرجايي تايوان 25202000 ک گچ 126,200 71,892,300 Rls. 2,212 $
156 6 1396 شهيدرجايي تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 49,990 66,806,580 Rls. 1,999 $
157 5 1396 شهيدرجايي تايوان 25202000 ک گچ 116,000 64,685,204 Rls. 1,972 $
158 1 1396 شهيدرجايي تايوان 25202000 ک گچ 97,850 53,919,264 Rls. 1,663 $
159 11 1396 شهيدرجايي تايوان 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 19,110 21,041,133 Rls. 573 $
160 10 1396 شهيدرجايي تايوان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 400 7,568,190 Rls. 210 $
مجموع کل
23,638,431,961 ريال
مجموع کل
689,318 دلار