نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن شركتهای ساختمانی
رئيس تشکل: منوچهر ملكیانی فرد
تلفن: 66402037-66469105
پست الکترونيک: info@acco.ir
آدرس وب سايت: www.acco.ir
آدرس: خيابان طالقاني – خيابان شهيد برادران مظفر (صباي جنوبي )
بازگشت