نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(استصنا)
رئيس تشکل: رضا خیامیان اصفهانی
تلفن: 88847638-88831917- 88838931
پست الکترونيک: info@sipiem.com-sipiem79@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.sipiem.com
آدرس: تهران - قایم مقام فراهانی-تقاطع مشاهیر- کوچه بهادری-پلاک 2 واحد 5 و 6
بازگشت