نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن شرکت های صنعت پخش ایران
رئيس تشکل: مصطفی خدائی
تلفن: 44009809 -44093720
پست الکترونيک: /info@apir.ir/info@iranian-distribution-co.com
آدرس: بزرگراه ستاری شمالی، خیابان پیامبر، خیابان مطهری، کوچه جواهریان، کوچه زیتون ، کوچه عزتی پور - پلاک 6، طبقه1 واحد 1
بازگشت