نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن سرمایه گذاریهای مشترک ایران و خارجی
رئيس تشکل: سید حسین سلیمی
تلفن: 88810531
پست الکترونيک: info@iran-investment.com
آدرس وب سايت: www.iran-investment.com/
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، شماره 175-ساختمان شمالی
بازگشت