نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
رئيس تشکل: رضا پدیدار
تلفن: 88847638-88831917-88838931
پست الکترونيک: info@sipiem.com
آدرس وب سايت: www.sipiem.com
آدرس: قایم مقام فراهانی-تقاطع مشاهیر- کوچه بهادری-پلاک 2 واحد 5 و 6
بازگشت