نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران
رئيس تشکل: محمدحسن كرمانی
تلفن: 88758731-3/88731668/88762889
پست الکترونيک: info@aattai.org
آدرس وب سايت: www.aattai.org
آدرس: تهران- خيابان شهيد بهشتي- ميدان تختي- خيابان شهيد صابونچي- پلاك 85
بازگشت