نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن خدمات بین المللی سلامت
رئيس تشکل: سعید عبدالحسینی
تلفن: 88833186-88618058- -88841506 - 88829276
پست الکترونيک: info@iiha.ir
آدرس وب سايت: www.iiha.ir
آدرس: تهران –خیابان قایم مقام فراهانی- کوچه مگنولیا- شماره 37 زنگ 2
بازگشت