نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان ماکارونی
رئيس تشکل: مرتضی سلطانی
تلفن: 88704422-4
پست الکترونيک: info@ispasta.com
آدرس: خيابان وليعصر - بالاتر از پمپ بنزين ساعي - برج سپهر ساعي – طبقه 16- شماره 1603
بازگشت