نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن آردسازان ایران
رئيس تشکل: هادی آقا طاهر
تلفن: 88888361-2
پست الکترونيک: Ardsazan.iran@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.ardsazaniran.ir
آدرس: تهران، بزرگراه آفریقا، برج 211 نگین، واحد 306
بازگشت