نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه تولید كنندگان و صادركنندگان روغن نباتی ایران
رئيس تشکل: قدرت اله فرهنگ
تلفن: 88980916-9/88984606-9
پست الکترونيک: info@ivoi.ir
آدرس: تهران – خيابان طالقاني – نرسيده به ميدان فلسطين – جنب اداره راهنمايي ورانندگي –پ 399
بازگشت