نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه صادركنندگان گیاهان دارویی و فراورده های غذایی ایران
رئيس تشکل: جلیل مغازه ای
تلفن: 88842608-88310769
پست الکترونيک: info@ihsta.ir
آدرس: تهران ،خ کریم خان-خ حسینی- نبش کوچه 6 ساختمان گلستان- ط دوم- واحد6
بازگشت