نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه صادركنندگان فراورده های صنایع و معادن سرب و روی
رئيس تشکل: حسن حسينقلي
تلفن: 44410541
پست الکترونيک: Zn.pb.union7@gmail.com
آدرس: تهران ، جنت آباد جنوبی، میدان چهار باغ ، چهار باغ غربی، پلاک 5
بازگشت