نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه صادركنندگان خشكبار
رئيس تشکل: محمد حسن شمس فرد
تلفن: 88311384-5
پست الکترونيک: Info@idfea.ir
آدرس: تهران ،خ ایرانشهر شمالی - خ آذرشهر - خ فریدون شهر - پ 9
بازگشت