نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
رئيس تشکل: احمد شیبانی
تلفن: 88950224-6
پست الکترونيک: info@syndipharma.org
آدرس وب سايت: www.syndipharma.ir
آدرس: میدان دکتر فاطمی، ابتدای خ بیستون، پلاک 3، ساختمان داروگستر، طبقه 2- واحد 21
بازگشت