نوع تشکل:
نام تشکل: کنفدراسیون(مجمع) صادرات ایران
رئيس تشکل: آقای محمدلاهوتی
تلفن: 85731309
پست الکترونيک: confederationsaderat@gmail.com
آدرس: خیابان طالقانی- نبش فرصت- پلاک 175-ساختمان شمالی
بازگشت