نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه تولیدی – صادراتی فراورده های شیرین بیان ایران
رئيس تشکل: عبدالرسول ترکمانی
تلفن: 7138238210
آدرس: شیراز- -خ حافظ شمالی - کوچه ژاندارمری- پ191
بازگشت