نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران
رئيس تشکل: محمد رضا طلایی
تلفن: 88511721-88530751
پست الکترونيک: info@uise.ir-monshimehrargham77@gmail.com
آدرس وب سايت: www.uise.ir
آدرس: تهران، خ شهید بهشتی، خ پاکستان، کوچه شهید حکیمی،پ 15، ط پنجم شرقی
بازگشت