آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391

 

جدول تعداد گواهی مبداء (مهر)

عنوان

مهر 90

مهر91

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.073

2.301

11+

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( مهر )

عنوان

مهر 90

مهر91

درصد تغيير

گواهي اسناد

511

422

17-

تائيد گواهي اتاقها

9

11

22+

جمع

520

433

17-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (مهر)

عنوان

مهر 90

مهر91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

4.521.687

5.675.814

25+

ارزش به هزار دلار

423.643

462.953

9+

وزن خالص  به هزار تن

1.162

1.090

6-

وزن ناخالص به هزار تن

1.170

1.095

6-

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( هفت ماهه )

عنوان

سال 90

سال91

درصد تغيير

گواهي مبداء

13.780

13.222

4-

 

جدول تعدادگواهی امضاء (هفت ماهه )

عنوان

سال90

سال 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

3.008

2.832

6-

تائيد گواهي اتاقها

38

78

105+

جمع

3.046

2.910

4-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( هفت ماهه )

عنوان

سال 90

سال

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

33.928.183

34.084.006

46/0+

ارزش به هزار دلار

3.185.137

2.780.095

13-

وزن خالص  به هزار تن

8.634

7.088

18-

وزن ناخالص به هزار تن

8.676

7.120

18-

 

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء (شهریور و مهر91)

عنوان

شهریور 91

مهر 91

درصد تغيير

گواهي مبداء

1.812

2.301

27+

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء ( شهریور و مهر 91 )

عنوان

شهریور 91

مهر 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

264

422

60+

تائيد گواهي اتاقها

8

11

5/37+

جمع

272

433

59+

 

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء (  شهریور و  مهر91)

عنوان

شهریور 91

مهر 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

4.107.397

5.675.814

38+

ارزش به هزار دلار

335.024

462.953

38+

وزن خالص  به هزار تن

933

1.090

17+

وزن ناخالص به هزار تن

937

1.095

17+

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (مهر91)

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول (الکل متیلیک)

93.466.185

243.314

384

2

پسته

 

67.934.953

8.546

7.949

3

وسائط نقلیه

 

29.991.600

4.605

6.512

4

قیرنفت

 

26.773.067

55.592

481

5

فرش

 

22.708.722

384

59.137

6

سنگ کنسانتره آهن

 

16.097.790

467.506

34

7

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

15.874.473

12.798

1.240

8

اتیلن گلیکول

 

12.562.969

12.057

1.041

9

پلی اتیلن با چگالی  0/94 یا بیشتر

11.395.928

8.770

1.299

10

نفت و روغن

 

10.219.698

9.486

1.077

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(مهر 91)

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

66.098.398

170.182

388

2

تولید اتومبیل سایپا

 

29.991.600

4.605

6.512

3

پتروشیمی خارک

 

27.281.422

72.980

373

4

نفت پاسارگاد

 

25.800.169

54.455

473

5

پتروشیمی شازند

 

22.778.093

16.056

1.418

6

پلیمر آریا ساسول

 

14.140.607

11.254

1.256

7

صادراتی فرآورده های خاورمیانه

 

14.050.093

2.201

6.383

8

حسن شمس الهداء

 

12.580.500

1.665

7.555

9

توسعه تجارت تکسا

 

10.705.604

56.964

187

10

 

تجارت آرمان پگاه

10.695.000

1.375

7.778

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(مهر 91)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

92.531.369

720.746

128

2

 

هندوستان

73.660.617

139.181

529

3

 

امارت متحده عربی

60.666.146

98.314

617

4

 

هنگ کنگ

55.025.844

15.264

3.604

5

 

عراق

38.820.331

6.617

5.866

6

 

ترکیه

27.634.020

19.296

1.432

7

 

ایتالیا

18.125.760

3.821

4.743

8

 

روسیه

14.470.535

6.243

2.317

9

 

آلمان

9.373.771

711

13.183

10

 

سوریه

8.427.091

309

27.272

 

» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390