آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390

جدول تعداد گواهی مبداء (شهریور)

عنوان

شهریور 89

شهریور90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.440

1.923

21-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( شهریور )

عنوان

شهریور89

شهریور90

درصد تغيير

گواهي اسناد

645

327

49-

تائيد گواهي اتاقها

12

4

67-

جمع

657

331

50-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (شهریور)

عنوان

شهریور 89

شهریور 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.377.177

5.351.295

5/0-

ارزش به هزار دلار

514.279

504.609

2-

وزن خالص  به هزار تن

1.335

1.304

2-

وزن ناخالص به هزار تن

1.338

1.309

2-

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( شش ماهه )

عنوان

سال 89

سال90

درصد تغيير

گواهي مبداء

13.993

11.707

16-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( شش ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

3.441

2.497

27-

تائيد گواهي اتاقها

44

29

34-

جمع

3.485

2.526

27-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( شش ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

33.245.685

29.406.496

11-

ارزش به هزار دلار

3.229.225

2.761.494

14-

وزن خالص  به هزار تن

9.929

7.472

25-

وزن ناخالص به هزار تن

9.953

7.506

24-

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء (  مرداد و شهریور90)

 

عنوان

مرداد 90

شهریور 90

درصد تغيير

گواهي مبداء

1.946

1.923

1-

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء   مرداد و شهریور 90 )

 

عنوان

مرداد 90

شهریور 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

468

327

30-

تائيد گواهي اتاقها

1

4

300+

جمع

469

331

29-

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء (  مرداد شهریور و 90)

 

عنوان

مرداد 90

شهریور 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

4.443.460

5.351.295

20+

ارزش به هزار دلار

421.105

504.609

20+

وزن خالص  به هزار تن

1.091

1.304

19+

وزن ناخالص به هزار تن

1.094

1.309

20+

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (شهریور90)

 

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول(الکل متیلیک)

 

115.947.605

357.097

324

2

کاتد/قطعات کاتد از مس تصفیه شده

45.635.290

5.050

9.036

3

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

34.725.901

24.136

1.438

4

اتیلن گلیکول (اتان دیول)

32.425.037

30.939

1.048

5

پسته، تازه و خشک

 

27.527.737

 

3.779

7.284

6

فرش/کف پوش از پشم

26.074.882

410

63.597

7

سنگ کنسانتره آهن # خاکستر پیریت

21.695.323

660.670

32

8

نفت/روغن

 

18.859.495

25.740

732

9

قیرنفت

 

17.348.091

37.485

462

10

سنگ/کنسانتره-کروم

 

11.096.170

29.544

375

 

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(شهریور 90)

 

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

74.946.192

234.206

320

2

ملی صنایع مس ایران

 

49.469.863

5.214

9.487

3

فرسا شیمی

 

34.730.984

32.343

1.073

4

پلیمر آریاساسول

 

32.714.391

22.332

1.464

5

پتروشیمی خارک

 

30.168.624

89.499

337

6

نفت پاسارگاد

 

18.364.264

39.831

461

7

نفت سپاهان

 

16.221.147

21.375

758

8

آلومینیوم ایران

 

11.730.822

 

5.428

2.161

9

سنگ آهن گل گهر

 

11.574.052

338.287

34

10

 

مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)

11.038.714

105

105.130

 

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(شهریور 90)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

 دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

170.864.379

1.044.248

163

2

 

امارات متحده عربی

126.344.986

110.659

1.141

3

 

هندوستان

25.514.509

45.836

556

4

 

ترکیه

24.873.008

12.451

1.997

5

 

هلند

15.240.935

29.034

524

6

 

سوریه

14.329.782

871

16.452

7

 

آلمان

12.449.028

1.319

9.438

8

 

روسیه

10.962.369

3.179

3.448

9

 

ایتالیا

10.602.850

2.295

4.619

10

 

عراق

9.702.636

3.391

2.861

 

» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390