آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390

 

جدول تعداد گواهی مبداء (مرداد)

عنوان

مرداد89

مرداد90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.184

1.946

11-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( مرداد )

عنوان

مرداد89

مرداد90

درصد تغيير

گواهي اسناد

513

468

9-

تائيد گواهي اتاقها

3

1

67-

جمع

516

469

9-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (مرداد )

عنوان

مرداد 89

مرداد 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.197.137

4.443.460

14-

ارزش به هزار دلار

500.602

421.105

16-

وزن خالص  به هزار تن

1.642

1.091

33-

وزن ناخالص به هزار تن

1.638

1.094

33-

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( پنج ماهه )

عنوان

سال 89

سال90

درصد تغيير

گواهي مبداء

11.553

9.784

15-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( پنج ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

2.796

2.170

22-

تائيد گواهي اتاقها

32

25

22-

جمع

28.28

2.195

22-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( پنج ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

27.868.508

24.055.201

14-

ارزش به هزار دلار

2.714.946

2.256.885

17-

وزن خالص  به هزار تن

8.594

6.168

39-

وزن ناخالص به هزار تن

8.615

6.197

28-

 

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء ( تیر و مرداد90)

عنوان

تیر 90

مرداد90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.029

1.946

4-

  

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء  تیر و مرداد90) 

عنوان

تیر 90

مرداد 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

500

468

6-

تائيد گواهي اتاقها

7

1

86-

جمع

507

469

7-

 

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء ( تیر و مرداد90)

عنوان

تیر 90

مرداد 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.763.226

4.443.460

23-

ارزش به هزار دلار

533.258

421.105

21-

وزن خالص  به هزار تن

1.240

1.091

12-

وزن ناخالص به هزار تن

1.255

1.094

13-

 

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (مرداد90) 

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول (الکل متیلیک)

67.483.517

208.469

323

2

کاتد/قطعات کاتد از مس تصفیه شده

46.584.672

5.046

9.232

3

اتیلن گلیکول (اتان دیول)

28.951.490

27.344

1.058

4

پسته/خشک و تازه

 

27.250.440

3.817

7.139

5

فرش/کف پوش از پشم

24.559.495

393

62.492

6

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

22.390.623

14.846

1.508

7

پلی اتیلن با چگالی 0/94 یا بیشتر

16.444.990

8.962

1.834

8

اوره حتی به صورت محلول

15.950.000

50.000

319

9

قیرنفت

 

13.672.002

28.726

475

10

سایر مفتولها از مس تصفیه شده

12.599.369

1.239

1.016

 

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(مرداد90)

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

49.943.179

156.072

320

2

ملی صنایع مس ایران

 

46.358.567

5.004

9.264

3

فرسا شیمی

 

31.729.389

29.505

1.075

4

پلیمر آریا ساسول

 

21.206.900

13.700

1.547

5

پتروشیمی خارک

 

17.471.218

52.310

333

6

پتروشیمی پردیس

 

15.950.000

50.000

319

7

پتروشیمی مهر

 

14.759.250

7.584

1.946

8

نفت پاسارگاد

 

11.696.185

25.256

463

9

مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)

10.956.234

401

27.322

10

 

کابلسازی افق البرز

10.839.883

1.054

10.284

 

  

       ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(مرداد90)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

 دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

امارات متحده عربی

103.127.969

73.198

1.408

2

 

چین

97.735.182

757.099

129

3

 

هندوستان

29.924.235

66.607

449

4

 

ترکیه

27.911.764

8.430

3.311

5

 

سوریه

21.160.380

1.751

12.084

6

 

ایتالیا

20.965.856

48.021

436

7

 

عراق

20.701.819

31.369

659

8

 

آلمان

12.652.941

1.241

10.195

9

 

روسیه

11.999.211

3.158

3.799

10

 

ویتنام

7.239.732

2.693

2.688

 

» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390