آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390

 

جدول تعداد گواهی مبداء (تیر)

عنوان

تیر89

تیر90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2017

2029

6/0+

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( تیر )

عنوان

خرداد89

تیر90

درصد تغيير

گواهي اسناد

520

500

4-

تائيد گواهي اتاقها

10

7

30-

جمع

530

507

4-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (تیر )

عنوان

تیر 89

تیر 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.052.676

5.763.226

14+

ارزش به هزار دلار

484.651

533.258

10+

وزن خالص  به هزار تن

1.575

1.240

21-

وزن ناخالص به هزار تن

1.579

1.255

20-

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( چهار ماهه )

عنوان

سال 89

سال90

درصد تغيير

گواهي مبداء

9.369

7.838

16-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( چهار ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

2.283

1.702

25-

تائيد گواهي اتاقها

29

24

17-

جمع

2.312

1.726

25-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( چهار ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

22.141.933

19.611.741

11-

ارزش به هزار دلار

2.163.399

1.835.780

15-

وزن خالص  به هزار تن

6.880

5.077

26-

وزن ناخالص به هزار تن

6.905

5.103

26-

 

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء (  خرداد و تیر90)

 

عنوان

خرداد 90

تیر90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.203

2029

8-

 

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء ( خرداد و تیر90)

 

عنوان

خرداد 90

تیر90

درصد تغيير

گواهي اسناد

450

500

11+

تائيد گواهي اتاقها

4

7

75+

جمع

454

507

12+

 

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء ( خرداد و تیر90)

 

عنوان

خرداد 90

تیر 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.287.357

5.763.226

9+

ارزش به هزار دلار

481.492

533.258

11+

وزن خالص  به هزار تن

1.512

1.240

18-

وزن ناخالص به هزار تن

1.516

1.255

17-

 

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (تیر90)

 

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول

 

114.337.086

351.945

324

2

کاتد

 

48.008.341

5.503

8.724

3

اتیلن گلیکول

 

27.602.494

26.070

1.058

4

پسته

 

27.238.546

3.547

7.679

5

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

25.327.883

15.791

1.603

6

قیر نفت

 

22.901.728

46.972

487

7

پلی اتیلن با چگالی 0/94 یا بیشتر

21.154.222

14.579

1.451

8

فرش/کف پوش از پشم

19.474.183

322

60.478

9

نفت/روغن

 

17.861.846

23.299

766

10

اوره حتی بصورت محلول در آب

17.511.586

54.895

319

 

 

 

» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390