آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390

 

جدول تعداد گواهی مبداء (ارديبهشت )

عنوان

ارديبهشت89

ارديبهشت90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.337

2.098

10-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( ارديبهشت )

عنوان

ارديبهشت89

ارديبهشت90

درصد تغيير

گواهي اسناد

694

457

34-

تائيد گواهي اتاقها

10

7

30-

جمع

704

464

34-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (ارديبهشت )

عنوان

ارديبهشت 89

ارديبهشت 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.295.912

4.843.528

8-

ارزش به هزار دلار

525.887

463.365

12-

وزن خالص  به هزار تن

1.908

1.281

33-

وزن ناخالص به هزار تن

1.916

1.285

33-

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( دو ماهه )

عنوان

سال 89

سال90

درصد تغيير

گواهي مبداء

4.625

3.606

22-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( دو ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

1.058

752

29-

تائيد گواهي اتاقها

18

13

28-

جمع

1.076

765

29-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( دو ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

10.576.334

8.561.158

19-

ارزش به هزار دلار

1.052.989

821.030

22-

وزن خالص  به هزار تن

3.380

2.325

31-

وزن ناخالص به هزار تن

3.391

2.332

31-

 

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء (فروردين و ارديبهشت90)

 

عنوان

فروردين90

ارديبهشت90

درصد تغيير

گواهي مبداء

1.508

2.098

39+

 

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء ( فروردين و ارديبهشت90)

 

عنوان

فروردين90

ارديبهشت90

درصد تغيير

گواهي اسناد

295

457

55+

تائيد گواهي اتاقها

6

7

17+

جمع

301

464

54+

 

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء (فروردين90 و ارديبهشت90)

 

عنوان

فروردين 90

ارديبهشت90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

3.717.630

4.843.528

30+

ارزش به هزار دلار

357.665

463.365

29+

وزن خالص  به هزار تن

1.044

1.281

23+

وزن ناخالص به هزار تن

1.047

1.285

23+

 

 

 

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (ارديبهشت90)


رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول (الکل متیلیک)

108.421.749

337.234

321

2

قیرنفت

 

29.599.463

63.254

467

3

سنگ کنسانتره آهن

 

29.416.512

623.190

47

4

نفت/روغن

 

23.298.852

34.780

669

5

پسته، تازه و خشک

 

23.068.212

2.940

7.846

6

اتیلن گلیکول (اتان دیول)

22.324.823

21.077

1.059

7

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

22.249.571

13.102

1.698

8

فرش/کف پوش از پشم

17.614.724

293

60.118

9

الکیل های بنزنها و نفتالینهای مخلوط

14.321.468

8.431

1.698

10

روی بت غلظت بیش از 99/99%

12.276.844

5.492

2.235

 

 

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(ارديبهشت90)

 

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

80.583.503

252.400

319

2

پتروشیمی خارک

 

27.838.246

84.833

328

3

نفت پاسارگاد

 

25.634.786

55.496

461

4

فرساشیمی

 

24.662.252

22.860

1.078

5

سرمایه گذاری شیمیایی ایران

18.053.084

10.838

1.665

6

نفت سپاهان

 

17.565.388

22.820

769

7

آلومینیوم ایران

 

14.595.646

8.198

1.780

8

پلیمر آریا ساسول

 

14.569.913

9.669

1.506

9

سنگ آهن مرکزی ایران

12.573.000

142.700

88

10

 

شرکت کالسیمین

12.281.700

5.494

2.235

 

 

 

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(ارديبهشت89)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

 دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

158.144.545

961.822

164

2

 

امارات متحده عربی

66.469.268

110.445

601

3

 

ترکیه

38.392.039

22.784

1.685

4

 

هندوستان

19.115.140

33.122

577

5

 

ایتالیا

15.716.016

4.454

3.528

6

 

عراق

14.824.997

12.135

1.221

7

 

مالزی

14.762.629

7.932

1.861

8

 

اندونزی

14.705.349

16.061

915

9

 

سوریه

11.888.872

725

16.398

10

 

روسیه

9.505.357

3.384

2.808