آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392

 

جدول تعداد گواهی مبداء (ارديبهشت )

عنوان

ارديبهشت91

اردیبهشت 92

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.170

2.357

9+

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( ارديبهشت )

عنوان

ارديبهشت91

اردیبهشت 92

درصد تغيير

گواهي اسناد

534

587

10+

تائيد گواهي اتاقها

8

3

62-

جمع

542

590

9+

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (ارديبهشت )

عنوان

ارديبهشت91

اردیبهشت 92

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.462.579

12.491.256

129+

ارزش به هزار دلار

445.561

504.396

13+

وزن خالص  به هزار تن

1.334

1.685

26+

وزن ناخالص به هزار تن

1.338

1.690

26+

 

جدول تعداد گواهی مبداء (دوماهه )

عنوان

سال91

سال 92

درصد تغيير

گواهي مبداء

3.739

3.766

7/0+

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( دو ماهه )

عنوان

سال91

سال 92

درصد تغيير

گواهي اسناد

780

867

11+

تائيد گواهي اتاقها

12

7

42-

جمع

792

874

10+

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (دو ماهه )

عنوان

سال91

سال 92

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

10.117.598

20.027.609

98+

ارزش به هزار دلار

825.252

812.475

5/1-

وزن خالص  به هزار تن

2.313

2.367

2+

وزن ناخالص به هزار تن

2.324

2.375

2+

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء (فروردين 92و ارديبهشت92)

عنوان

فروردين92

ارديبهشت92

درصد تغيير

گواهي مبداء

1.409

2.357

67+

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء ( فروردين 91 و ارديبهشت91)

عنوان

فروردين92

ارديبهشت92

درصد تغيير

گواهي اسناد

280

587

110+

تائيد گواهي اتاقها

4

3

25-

جمع

284

590

108+

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء (فروردين91 و ارديبهشت91)

عنوان

فروردين92

ارديبهشت92

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

7.536.353

12.491.256

66+

ارزش به هزار دلار

308.079

504.396

64+

وزن خالص  به هزار تن

682

1.685

147+

وزن ناخالص به هزار تن

685

1.690

147+

 

 

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (ارديبهشت92)

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول

88.381.146

241.855

365

2

سنگ کنسانتره آهن

 

70.677.896

1.029.405

68

3

قیرنفت

 

40.743.274

92.592

440

4

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

39.879.826

29.214

1.365

5

کاتد

 

38.298.967

4.844

7.906

6

آلومینیوم

 

21.347.558

11.445

1.865

7

سنگ کنسانتره/کروم

 

17.595.217

42.496

414

8

پسته

 

13.077.646

1.461

8.951

9

وسائط نقلیه

 

9.021.740

1.312

6.876

10

پلی اتیلن با چگالی 0/94 یا بیشتر

8.772.386

4.462

1.966

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(ارديبهشت92)

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

 

72.434.817

198.191

365

2

ملی صنایع مس ایران

 

38.298.967

4.844

7.906

3

پتروشیمی شازند

 

24.731.755

16.250

1.521

4

معدنی و صنعتی چادرملو

 

24.615.000

273.500

90

5

پلیمر آریا ساسول

 

22.437.984

16.503

1.359

6

نفت پاسارگاد

 

18.171.741

39.703

457

7

بازیافت فاریاب منگنز

 

16.125.000

37.500

430

8

آلومینیوم ایران

 

16.097.829

8.602

1.871

9

پتروشیمی خارک

 

15.963.329

43.683

365

10

 

توسعه کروس انرژی

14.354.049

36.279

395

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(ارديبهشت92 )

 

رديف

نام كشور

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

204.077.553

1.389.804

147

2

 

امارات متحده عربی

96.440.188

116.687

826

3

 

ترکیه

64.041.334

38.116

1.680

4

 

عراق

23.960.096

4.389

5.459

5

 

هندوستان

18.291.040

28.880

633

6

 

تایوان

12.636.346

20.294

622

7

 

روسیه

11.093.973

4.958

2.237

8

 

عمان

9.844.341

27.112

363

9

 

ایتالیا

8.117.083

2.821

2.877

10

 

آلمان

7.977.137

693

11.511

 

» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390