آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391

 

جدول تعداد گواهی مبداء (دی)

عنوان

دی90

دی 91

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.008

2.144

7+

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( دی )

عنوان

دی90

دی 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

388

375

3-

تائيد گواهي اتاقها

8

1

87-

جمع

397

376

5-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (دی)

عنوان

دی90

دی 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.000.667

11.206.235

124+

ارزش به هزار دلار

449.239

455.830

5/1+

وزن خالص  به هزار تن

939

1.127

20+

وزن ناخالص به هزار تن

944

1.132

20+

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( ده ماهه )

عنوان

سال 90

سال91

درصد تغيير

گواهي مبداء

20.464

19.752

3-

 

جدول تعدادگواهی امضاء (ده ماهه )

عنوان

سال 90

سال 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

4.264

3.885

9-

تائيد گواهي اتاقها

61

68

11+

جمع

4.325

3.953

9-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( ده ماهه )

عنوان

سال 90

سال 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

49.108.722

59.965.523

22+

ارزش به هزار دلار

4.574.348

4.100.750

10-

وزن خالص  به هزار تن

11.170

10.660

4-

وزن ناخالص به هزار تن

11.225

10.706

5-

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء ( آذر و دی91)

عنوان

آذر 91

دی 91

درصد تغيير

گواهي مبداء

1.983

2.144

8+

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء  ( آذر و دی 90 )

عنوان

آذر 91

دی 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

325

375

15+

تائيد گواهي اتاقها

9

1

89+

جمع

334

376

12+

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء ( آذر و دی90)

عنوان

آذر 91

دی 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

8.827.801

11.206.235

27+

ارزش به هزار دلار

387.869

455.830

17+

وزن خالص  به هزار تن

1.226

1.127

8-

وزن ناخالص به هزار تن

1.230

1.132

8-

 

 

 

 

 

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (دی 91)

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول

 

92.061.861

251.894

365

2

پسته

 

57.060.975

6.885

8.287

3

وسائط نقلیه با موتور تناوبی

27.767.493

4.295

6.465

4

نفت/روغن

 

25.177.896

23.186

1.085

5

قیرنفت

 

25.017.174

51.697

483

6

سنگ کنسانتره آهن

 

22.313.423

532.240

42

7

پلی اتیلن با چگالی کمتر از0 /94

21.924.509

16.909

1.296

8

اتیلن گلیکول

 

19.559.947

18.474

1.058

9

فرش

 

14.754.988

326

45.260

10

پلی اتیلن با چگالی 0/94 یا بیشتر

13.888.371

8.813

1.575

 

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(دی 91)

ردیف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

 

78.323.240

214.298

365

2

پتروشیمی شازند

 

33.468.438

29.831

1.121

3

تولید اتومبیل سایپا

 

27.767.493

4.295

6.465

4

پلیمر آریا ساسول

 

20.945.381

16.034

1.306

5

فرسا شیمی

 

18.495.811

17.469

1.058

6

نفت پاسارگاد

 

16.796.048

35.180

477

7

نفت سپاهان

 

14.658.280

12.809

1.144

8

صادراتی فرآورده های خاورمیانه

14.201.884

2.437

5.827

9

پتروشیمی خارک

 

13.738.621

37.595

365

10

 

حسن شمس الهداء

9.421.544

1.370

6.877

 

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(دی 91)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

146.090.374

86.210

1.694

2

 

امارات متحده عربی

55.758.780

89.482

623

3

 

ترکیه

54.012.373

38.414

1.406

4

 

عراق

35.542.520

9.235

3.848

5

 

هنگ کنگ

35.153.354

6.087

5.775

6

 

هندوستان

19.244.434

27.776

692

7

 

روسیه

17.981.599

9.934

1.810

8

 

آلمان

15.664.874

972

16.116

9

 

تایوان

8.914.256

22.125

402

10

 

سوریه

7.582.256

635

11.940

 

» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390