سئوال: 9. آيا دارندگان کارت بازرگاني مي توانند از هر اتاق بازرگانی گواهي مبدأ دريافت نمايند؟
پاسخ: دارندگان کارت بازرگاني با ارائه مدارک لازم ذکر شده مي توانند از هر يک از اتاق هاي بازرگاني کشور گواهي مبدأ دريافت نمايند.
بازگشت