سئوال: 8. در چه مواردي واحد صدور گواهي مبدأ اصل پروانه گمرکي را مطالبه مي نمايد؟
پاسخ: در مورد صادرات فرش ها و گليم هاي دستبافت ارائه اصل پروانه گمرکي جهت رويت الزامي است. همچنين در مواردي که به دلايلي مراجع صادر کننده گواهي مبدأ نسبت به اصالت تصوير پروانه گمرکي ترديد داشته باشند، مي توانند اصل پروانه گمرکي يا بارنامه حمل را مطالبه نمايند.
بازگشت