سئوال: 7. مدارک مورد نياز براي صدور گواهي مبدأ چیست؟
پاسخ: 1. تصوير پروانه گمرکي 2. تصوير بارنامه حمل 3. تصویر فاکتور فروش در صورت درج شماره و تاریخ آن در متن گواهی مبدأ
بازگشت