سئوال: 6. در ايران مراجع صادر کننده گواهي مبدأ چه سازمان هایی مي باشند؟
پاسخ: مراجع صادر کننده گواهي مبدأ، اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی بوده و در مناطق آزاد سازمان منطقه آزاد اقدام به صدور گواهي مبدأ مي نمايد. کلیه درخواست های صدور گواهی مبدأ باید از طریق سامانه یکپارچه صدور گواهی مبدأ الکترونیکی به آدرس  http://www.cscs.ir به اتاق های بازرگانی تحویل گردد.
بازگشت