سئوال: 4. گواهي مبدأ از لحاظ مقامات کشور مقصد چه اهميتي دارد؟
پاسخ: مقامات کشور مقصد نظير بانک ها، وزارتخانه هاي صنعتي، کشاورزي، بهداري، دانشگاهي، مراکز تحقيقاتي و پژوهشي و غيره هر کدام مي توانند در رابطه با مبدأ خاص مورد نظر، ارائه گواهي مبدأ را خواستار شوند. در اين ميان طبق معمول و بيش از همه گمرک و در مواردي وزارتخانه هاي صنعتي و بانک ها به گواهي مبدأ و ارائه آن توسط وارد کننده اهميت مي دهند و براي سازمان هاي مذکور (به لحاظ کيفيت کالا، تعرفه هاي ترجيحي، قراردادهاي تهاتري و پاياپاي، علائم تجاري، ممنوعيت ها و محدوديت ها به اعتبار کشور مبدأ) حائز اهميت است.
بازگشت