سئوال: 26. آيا مي توان براي کالاهاي خارجي که صادر مي شوند گواهي مبدأ دريافت نمود؟ چه مدارکي مورد نياز مي باشد؟
پاسخ: بله، در چنين مواردي مي بايست مدارک ورود که شامل گواهي مبدأ، بارنامه حمل به ايران، پروانه ورود و مدارک خروج که شامل پروانه گمرکي صادراتي، بارنامه حمل از ايران به کشور مقصد و گواهي مبدأ تايپ شده که در آن مبدأ کالا مشخص باشد ارائه شود.
بازگشت