سئوال: 3. گواهي مبدأ از لحاظ خريدار چه اهميتي دارد؟
پاسخ: از لحاظ خريدار، هر گاه در مورد "کشور مبدأ" از لحاظ کيفيت و مشخصات کالا که اعتبار محل ساخت، براي او اهميت داشته و بخواهد از اين بابت اطمينان حاصل نمايد، ترجيحاً به گواهي مبدأ که تحت ضوابطي خاص و با رعايت قواعد و اصولي که حاکم بر تعيين مبدأ صحيح کالا است و توسط اشخاص ذي صلاح صادر و تصديق مي شود بيش از هر چيزي بها مي دهد.
بازگشت