سئوال: 24. آيا ارائه مدارک مورد نياز صدور گواهي مبدأ براي دريافت آن در همه موارد الزامي مي باشد؟
پاسخ: خير، در مواردي که صادر کننده اقدام به صدور کالاهاي فاسد شدني (ميوه، تره بار، گل و گياه، ماهي و ميگو، لبنيات) مي نمايد، و یا در برخی موارد در کشور عراق با اخذ تعهد از صادر کننده (مبني بر ارائه مدارک بعد از مدت زمان توافق شده با اتاق) گواهي مبدأ صادر مي شود. بديهي است مدارک ارائه شده بعدي مي بايست منطبق بر مندرجات گواهي مبدأ اخذ شده باشد.
بازگشت