سئوال: 23. شماره تماس واحد گواهي مبدأ اتاق بازرگاني تهران چیست؟
پاسخ:

شماره تلفن مستقیم مدیر واحد گواهی مبدأ:  88727703 و شماره نمابر  88727708

 

بازگشت