سئوال: 22. آيا در اتاق بازرگاني امکاناتي براي تايپ گواهي مبدأ در نظر گرفته شده است يا خير؟
پاسخ: بله، واحد تايپ مستقر در اتاق بازرگاني تهران صادر کنندگان را در این امر یاری می رساند.
بازگشت