سئوال: 21. در مواردي که صادر کننده تقاضاي گواهي مبدأ اصلاحي نمايد، چه مدارکي را بايد ارائه نمود؟
پاسخ: در صورتي که مندرجات اصلي گواهي مبدأ تغييري نکند و فقط اشتباه تايپي باشد، مي بايست گواهي مبدأ صادره قبلي را عودت نموده و گواهي مبدأ جديد دريافت نمايد. ليکن در مواردي که يکي از مندرجات اصلي از جمله آدرس صادر کننده، آدرس گيرنده، مشخصات وسيله حمل و مشخصات کمي و کيفي کالا تغيير کند، مي بايست بارنامه جديد ارائه شود تا بر اساس آن اصلاحات صورت گرفته و گواهي مبدأ جديد صادر شود.
بازگشت