سئوال: 20. در مواردي که گواهي مبدأ مفقود مي شود، آيا مي توان گواهي مبدأ المثني دريافت کرد يا خير؟
پاسخ: صدور گواهي مجدد منوط به اين است صادر کننده طي نامه اي به اتاق بازرگاني اعلام نمايد که گواهي مبدأ مفقود شده و ضمن آن مسئوليت هاي احتمالي ناشي از گواهي مبدأ گم شده را پذيرا و مجددا درخواست صدور نمايد.
بازگشت