سئوال: 19. چه کساني حق امضای گواهي فرم A با اسناد تجاري را به عنوان صادر کننده دارند؟
پاسخ: دارندگان کارت بازرگاني علاوه بر خودشان مي توانند به طور رسمي امضای افراد ديگري از جمله اعضاء هيات مديره که در روزنامه رسمي نام آن ها آمده است را به اتاق معرفي نمايند. چنانچه به غير از دارندگان کارت هر فرد ديگري امضای نمايد، مي بايست حتماً قبلاً امضای ايشان توسط دارنده کارت به واحد صدور گواهي مبدأ معرفي و کليه مسئوليت هاي ناشي از اقدام ايشان را بپذيرد.
بازگشت