سئوال: 18. آيا امضای صادرکننده در گواهي مبدأ الزامي مي باشد؟
پاسخ: بله، برای اشخاص حقیقی امضای دارنده کارت و برای اشخاص حقوقی امضای مدیرعامل و مهر شرکت الزامي است.
بازگشت