سئوال: 2. اصطلاح "کشور مبدأ کالا" از زبان شوراي همکاري گمرکي به چه معناست؟
پاسخ: بر طبق ضوابطي که به منظور اجراي تعرفه گمرکي از لحاظ شرايط کلي يا هر اقدام مربوطه ديگر که براي مبادله کالا وضع مي کنند، کشور مبدأ کالا کشوري است که کالا در آنجا توليد، ساخته يا پردازش شده باشد.
بازگشت