سئوال: 17. مبلغ واريزي بابت صدور گواهي مبدأ و تایید اوراق چقدر است؟
پاسخ: هزینه گواهی مبدأ و فرم A برای هر اظهارنامه تا مبلغ 200 هزار دلار به مبلغ 250 هزار ریال می باشد. در صورتی که مبلغ اظهارنامه بیش از 200 هزار دلار باشد، به ازای هر 100 هزار دلار مبلغ 50 هزار ریال به آن اضافه می شود. هزینه تاييد امضای اسناد تجاري نیز به ازای هر برگ 150 هزار ریال می باشد.
بازگشت