سئوال: 16. آيا گواهي مبدأ را فقط دارندگان کارت بازرگاني از اتاق های بازرگانی مي توانند اخذ نمايند؟
پاسخ: خير، دارندگان کارت اتاق تعاون، کارت پيله وري و مرزنشينان و کساني که داراي مجوز موردي بوده مي توانند گواهي مبدأ به نام خود دريافت نمايند.
بازگشت