سئوال: 15. آيا شرکت هاي حمل و نقل مي توانند به عنوان صادر کننده، گواهي مبدأ دريافت نمايند؟
پاسخ: شرکت هاي حمل و نقل داراي کارت عضويت مي باشند، و نه کارت بازرگاني، لذا مجوز صادرات ندارند. اما می توانند از طرف یک شرکت بازرگانی گواهی مبدأ دریافت نمایند.
بازگشت