سئوال: 14. واحد صدور گواهي مبدأ اتاق بازرگانی تهران به غير از صدور گواهي مبدأ چه خدمات ديگري ارائه مي دهد؟
پاسخ: تاييد امضای اسناد تجاري مانند قرارداد، فاکتور، پيش فاکتور، ليست بسته بندي، گواهي بهداشت، گواهي نباتي، گواهي بازرسي يا هر نوع سند تجاري ديگر که نياز به تاييد امضای توسط اتاق بازرگاني داشته باشد.
بازگشت