سئوال: 13. در مواردي که مشخصات صادر کننده در پروانه گمرکي با مشخصات صادر کننده در بارنامه تفاوت داشته باشد براي دريافت گواهي مبدأ چه بايد کرد؟
پاسخ: چنانچه صادر کننده در بارنامه خود داراي کارت بازرگاني معتبر باشد و تقاضاي دريافت گواهي مبدأ به نام خود را داشته باشد، مي بايست صادر کننده پروانه طي نامه اي با امضای مدیرعامل یا دارنده کارت بازرگانی، خطاب به واحد صدور گواهي مبدأ پروانه صادراتي خود را با ذکر مشخصات جهت دريافت گواهي مبدأ به نام صاحب بارنامه واگذار نمايد.
بازگشت