سئوال: 11. گواهي مبدأ به چند شکل صادر مي شود؟
پاسخ: 1. فرم هاي A يا GSP (GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES) که براي صادرات به کشورهاي اروپايي (به غیر از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا)، آمريکايی، اقيانوسيه، ژاپن، ترکيه، قزاقستان، قرقیزستان و ... مورد استفاده قرار مي گيرد.
2. فرم هاي گواهي مبدأ (CERTIFICATE OF ORIGIN) براي کشورهاي عضور اتحادیه اروپا، عربی، آسيايي (به غیر کشورهای اشاره شده در شماره 1 و کشورهای آفريقايي مورد استفاده قرار مي گيرد.
3. فرم های PTA برای صادرات به کشور پاکستان صادر می شود.
بازگشت