سئوال: 1. تعريف گواهي مبدأ به عنوان يک اصطلاح بين المللي چيست؟
پاسخ: گواهی مبدأ فرم چاپ شده ای است که به درخواست خریدار و به وسیله صادرکننده یا نماینده وی تکمیل و توسط اتاق های بازرگانی که مکان خاص مبدا یک کالا را گواهی می کند، تایید و صادر می شود.
بازگشت